ආණ්ඩුව නියෝජනය කළ මන්ත්‍රීවරුන් ජනපති හමුවෙයි - Hiru News 14-05-22