පාස්කු කොමිසමේදී හිටපු ජනපති ප්‍රතික්ෂේප කළ දේ - Hiru News 18-10-20