ත්‍රිපෝෂවල ඇෆ්ලටෝක්සීන් - තියෙනව ද හරියට කියන්න - Hiru News 23-09-22