අවුරුද්දක් පමණ වයසැති අතරමං වූ අලි පැටවෙක් අල්ලයි - Hiru News 25-04-24