සජබ ජනපතිවරයෙකු යටතේ පාස්කු වින්දිතයන්ට යුක්තිය - Hiru News 03-04-24