තවත් නැවක ඉන්ධන කාන්දුවක් - ගමන ඇරඹුවේ කොළඹ වරායෙන් - Hiru News 18-06-21