අර්බුදයක් වූ කොතලාවල පනත - ආරක්ෂක ලේකම් කරුණු පහදයි - Hiru News 23-07-21