ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ එන - ලංකාවට පූර්ණ විදෙස් සහාය - Hiru News 23-09-22