එක දවසින් ලොකු වෙන කැරට් අල හැංගූ ඩොලර් එළියට ආ හැටි - Hiru News 01-12-21