නම්බර් ප්ලේට්ටෙකට ලැබෙන තෙල් - අවසාන ඉලක්ක ම මොකක් ද - Hiru News 23-06-22