හෙටින් පළාත් සභා අහෝසියි - කොළඹ නියත පුරපතිනිය මමයි- Hiru News 19-03-23