අමතර කොටස් මුවාවෙන් හොර පාරෙන් මෙරටට ගෙනා සැප වාහන - Hiru News 24-06-22