කැළණි ගඟේ අතුරුදහන් වූ සිසුන් දෙදෙනා සොයන මෙහෙයුම - Hiru News 02-08-20