කපන්නේ නෑ - ලොකුගේ - වැටුණු විදුලියෙන් සිදු වුණු පාඩු - Hiru News 09-12-21