අගමැති ඉදිරිපත් කළ අරුම පුදුම කැබිනට් පත්‍රිකාව - Hiru News 18-08-22