හැමෝම හොරු නෙවෙයි - මන්ත්‍රීවරුන්ටත් වාහනයක් ඕනේ - Hiru News 16-05-24