''දූෂණ විරෝධී ආයතනවලට අත තියන්න ජනාධිපතිටත් ඉඩක් නෑ'' - Hiru News 13-02-24