විරෝධතා මැද තිලීපන් අනුස්මරණයට අදත් රථ පෙළපාලියක් - Hiru News 19-09-23