ටිල්වින්ගේ අනතුරු ඇඟවීම - ඇත්ත ගොඩක් වෙලාවට තිත්තයි - Hiru News 25-06-24