ඉන්දියාවට රිංගූ මැන්ඩවුස් - අදත් අදුරු වුණු කොළඹ අහස - Hiru News 10-12-22