වැඩියෙන් වටින මියගිය මංගල - භස්මාවශේෂ හෙට මාතර නූපේට - Hiru News 26-11-21