මොන බාධා ආවත් ගංජා රට පටවලා - ඩොලර් ගේනවා - සිසිර ජයකොඩි - Hiru News 23-09-22