ඉන්දියන් කිකිළියෝ දැන් - ප්ලාස්ටික් බිත්තරත් දානව ද - Hiru News 19-09-23