උතුරට ඩොලර් හිගයක් නෑ - ඩයස්පෝරාවෙන් පොම්ප වෙන ඩොලර් - Hiru News 19-03-23