වරකාපොළ තරුණිය ඝාතනය කළ හේතුව - Hiru News 15-01-20