ඉරාන ශ්‍රී ලංකා අවබෝධතා ගිවිසුම් පහකට අත්සන් තබයි - Hiru News 25-04-24