ජපානය රට වසයි - ස්පුට්නික් ඔමික්‍රොන් සටනට සැරසෙයි - Hiru News 01-12-21