අලුත් වුණු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල ඇඳුම - Hiru News 26-05-23