කාන්තා ඇඳුමෙන් සැරසුණු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී - Hiru News 11-06-21