ජපන් සමාගමෙන් පගාව ඉල්ලූ ඇමති - අගමැති සමග එකට යන හරිනි - Hiru News 06-07-22