එකලොස් දෙනෙක් අතුරුදන් සිද්ධියේ වෙලගෙදරගේ සාක්ෂිය - Hiru News 16-09-20