සජබෙ ඇමති වෙන්දේසියට කිසිසේත්ම සම්බන්ධ වෙන්නෙ නැහැ - Hiru News 07-08-22