ජූලි මස වෙනස් කළ ගෑස් සංයුතිය - ගෑස්වල කළ වෙනස අහන්න එපා - Hiru News 01-12-21