සහල් මිල පාලනයෙන් ගිලිහෙයි - ජනපති පැමිණි පසු තීරණයක් - Hiru News 28-09-21