ශ්‍රී ලංකා සමාගමට ගුවන් යානා හතරක් ගැනීමට අනුමැතිය - Hiru News 03-04-24