''පාස්කු සිද්ධියේ ප්‍රධාන සාක්ෂිකරුවෙක් රටින් පනී'' - Hiru News 20-09-23