අන්ත්‍රාවයි ! - ඕමික්‍රෝන් ගැන දැඩි අවදානයකින් ඉන්න - Hiru News 29-11-21