කාදිනල් හිමිපාණන් දෙන පණිවුඩය - Hiru News 15-05-19