ඉරානය උමාඔයට උදව් කළේ හිටපු ජනපති මහින්දට තිබූ ගෞරවයට - Hiru News 16-05-24