භික්ෂූන් අවුස්සන කතාව - ගිනි ගත් විලක්කුව අතට ගත් රනිල් - Hiru News 09-02-23