සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවකට සාකච්ඡාවක් - ජවිපෙ සෙමින් කර අරී - Hiru News 06-07-22