මෙතන නයි ටික - එතන අහිකුණ්ඨකයෝ - ගහල එලෙව්වත් අපි යන්නෙ නෑ- Hiru News 25-11-22