අන්තර් හුවමාරුවේ අමුතු අයකැමි - ණය ගෙවීමට සිදු කළ වංචාව - Hiru News 18-09-21