දුමින්දට දුන් නඩු තීන්දුව ගැන විමල්ගෙන් හෙළිදරව්වක් - Hiru News 23-10-20