අලි වැට වෙනුවට අලි බාධක - දැන් නම් චුට්ටක් හොඳට නිදියනවා - Hiru News 02-11-22