මැති ඇමතිලා විතර ද කන්නේ - කකුල් දෙකට වෙඩි තියනවා කිවුවා - Hiru News 15-05-22