දුප්පත්කම ඩබල් වෙලා - කුසගිනි නිවා ගන්නත් ණය වෙන්න වෙලා - Hiru News 03-04-24