මට කන්න දුන්නේත් මේ මහත්තයා - තෙල් පෝලිම ට ලියා දුන් ඉරණම - Hiru News 06-07-22