වාහන මිල ගැන දැනුම්දීමක් - ජනප්‍රිය වාහනවලට සිදුවන දේ - Hiru News 11-06-21