''ජනතාව ප්‍රකෝප වෙන්නේ රජයේ වැඩ නිසා'' - ''රට කෑවේ මෛත්‍රී - Hiru News 26-09-23